Skip to content
Menu
Kinnisvarahaldur
Menu

Pärnu Haldusteenused

Pärnu Haldusteenused on Pärnu Linnavalitsuse hallatav asutus, mille põhimäärusest tulenevad ülesanded on linnavara haldus ja hooldus; kalmistute haldamine ja matuse- ja kalmistuteenuste osutamine; maastiku hooldus ja korrashoid; elamu- ja kommunaalmajanduse haldus.

Teenusepõhiselt osutab asutus kuute teenust: kinnisvara haldusteenus, heakorrateenus, remondi- ja tehnohooldusteenus, kalmistuteenus, elektrienergiaga varustamise teenus ja laevaliiklusteenus. Kõikidele teenustele on määratud teenuse eest vastutavad isikud, kelle ülesandeks on teenuse planeerimine, organiseerimine ning koordineerimine.

Asutuse kulud kaetakse Pärnu linna eelarvest. Asutus võib saada omatulu ning vahendeid ka füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena. Sõltuvalt vajadustest ja võimalustest võib asutus osutada oma tegevusvaldkonnaga seotud tasulisi teenuseid Pärnu linna elanikele ja ettevõtetele. Asutuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab linnavalitsus.

Meie missioon ja visioon

Asutuse missiooniks on olla Pärnu linna parim partner, pakkudes kvaliteetseid teenuseid, et tagada puhas ja hästi hooldatud linnakeskkond. Meie eesmärk on seeläbi luua heaolu Pärnu linna elanikele ja turistidele.

Asutuse visiooniks on olla mainekas, usaldusväärne, efektiivselt juhitud, kõrgelt motiveeritud professionaalsete töötajatega ning rohelise mõtteviisiga kvaliteetsele tulemusele orienteeritud tipptasemel teenuseid osutav organisatsioon.

haldusteenused