Skip to content

Ranna pst 4 eraparkla

PARKIMISLEPINGU TINGIMUSED

 

 1. PÄRNU HALDUSTEENUSED (edaspidi „Parkimise korraldaja“) ning sõiduki kasutaja (edaspidi „Sõiduki kasutaja“) vahel sõlmitakse leping (edaspidi „Parkimisleping“) alljärgnevatel tingimustel (edaspidi Parkimislepingu tingimused). Parkimise korraldaja väljendab Parkimislepingu tingimuste esitamisega oma pakkumist Parkimislepingu sõlmimiseks. Sõiduki parkimisaega loeb Parkimise korraldaja Sõiduki kasutaja nõusolekuks Parkimislepingu sõlmimiseks Parkimislepingu tingimustel.

 2. Parkimise korraldajal on õigus eeldada, et sõiduki omanik või vastutav kasutaja on sõiduki juhiks ja Parkimislepingu pooleks.

 3. Parkimise korraldaja on kohustatud pärast parkimisega nõustumise andmist lubama Sõiduki kasutajal kasutada parkimiskohta Parkimise korraldaja opereeritaval parkimisalal ja parkimise lõpetamisel parkimisalalt lahkuda.

 4. Sõiduki kasutaja on kohustatud Parkimise korraldajale parkimiskoha kasutamise eest tasuma parkimistasu. Parkimistasu suurus, maksmise tingimused, viisid ja juhend on märgitud parkimisautomaadil või vastaval infotahvlil. Sõiduki kasutaja kohustub pärast sõiduki parkimist parklasse asetama koheselt parkimise õigust tõendava dokumendi sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada parkimise eest tasumine v.a kui parkimise eest tasutakse mobiiltelefoniga.

 5. Parkimislepingu rikkumise korral kohustub Sõiduki kasutaja tasuma Kinnistu omanikule leppetrahvi 30 eurot. Rikkumise jätkudes võib vähemalt 24 tunni möödudes eelmisest leppetrahvinõudest esitada uue leppetrahvinõude. Leppetrahvi tasumine ei asenda parkimistasu maksmist. Leppetrahvisumma muutub sissenõutavaks 7 päeva möödumisel selle väljastamisest.

 6. Parkimislepingu rikkumisel on Parkimise korraldajal õigus kohaldada kõiki seadusega kooskõlas olevaid õiguskaitsevahendeid, sh takistada parkimisalalt lahkumist. Pärast parkimisega seonduvate summade tasumist Parkimise korraldajale, kohustub Parkimise korraldaja võimaldama sõiduki kasutajal parkimisalalt sõidukiga lahkuda.

 7. Juhul, kui sõiduk tekitab parklas viibimisega Parkimise korraldajale kahju või kui sõidukiga võidakse parkimisalalt lahkuda hoolimata Parkimise korraldaja takistamisest parkimisalalt lahkuda või kui rikutakse Parkimislepingut või seadust, sh kui on pargitud numbrimärgita sõiduk või esinevad liiklusseaduse § 92 lg-s 6 sätestatud asjaolud, on Parkimise korraldajal õigus sõiduk teisaldada. Sõiduki teisaldamise korral on Parkimise korraldajal õigus hoida Sõidukit teisalduskohas kinni kuni on tasutud parkimisega seonduvad summad, s.h sõiduki teisaldamisega seotud kulud.

 8. Sõiduki mobiilseks parkimiseks tuleb Sõiduki kasutajal edastada Parkimise korraldajale järgmised parkimisteenuse osutamiseks vajalikud andmed: sõiduki registreerimisnumber, mobiilinumber jne. Parkimise korraldaja töötleb Parkimise korraldajale Sõiduki parkimisega Sõiduki kasutaja poolt edastatud andmed (nt sõiduki registreerimisnumber; mobiilinumber, millelt on alustatud sõiduki parkimist jne) kehtivate õigusaktide nõuete kohaselt parkimislepingu täitmise ja selle täitmise tagamise eesmärgil. Parkimise korraldajal on õigus loovutada Parkimislepingust tulenevad nõuded Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimis teenistusele, pöörduda nõudega maakohtusse.

 9. Parkimise korraldaja ei vastuta parkimise ajal ja parklas liiklemise käigus sõidukile Sõiduki kasutaja enda või kolmandate isikute tekitatud kahju eest.

 10. Sõiduki kasutaja peab parklat ja parkimiskohta kasutama heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt, hoolsalt ning vastavalt paigaldatud viitadele, märkidele ja Parkimise korraldaja juhistele.

 11. Täiendavat teavet saab telefonil: +372 53 000 550

Leppetrahviga mittenõustumisel teha kaebus linnavalitsus@parnu.ee.